Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

Jazyková úroveň

Studium jazykaZačátečník

Neumí prakticky nic, nerozumí mluvenému jazyku, zná několik jednotlivých slov (obvykle z oblasti sportu) a několik jednoduchých vět typu „Ano/Ne“, „Děkuji/Prosím“, „Kolik?“, atd.

Falešný začátečník

Už se jazyk učil, i opakovaně, ale obvykle ztroskotal na 5. – 7. lekci, jakmile se začal probírat minulý čas. Ovládá max. 500 slov, nedokáže pohotově utvořit otázku nebo zápornou větu, minulý čas prakticky nezná; nerozumí, když na něj někdo mluví. Představí se, řekne odkud je, kolik je mu let, co dělá a to je prakticky vše.

Mírně pokročilý

Již se učil, má představu o gramatickém systému jazyka, zná více než 500 slov. Skoro bez problémů hovoří o sobě, rodině, práci, již narazil na minulý čas a budoucí čas. Otázky a zápory v přítomném čase zvládá, zná některá způsobová slovesa, ale složitější gramatika (předpřítomný čas, nepravidelná slovesa, podmínky) mu dělá problémy. Porozumění rodilému mluvčímu je malé.

Středně pokročilý

Zná více minulých časů, umí použít trpný rod, zná způsobová slovesa. Ovládá nejméně 1000 slov aktivně, umí alespoň 50 nepravidelných sloves. Při sestavování delších souvětí má problémy, ale je v podstatě schopen hovořit o libovolném tématu, pokud posluchač vyvine odpovídající úsilí. Při hovoru s rodilým mluvčím má problémy, ale vcelku chápe obsah promluvy a je schopen sdělit své názory.

Pokročilý

Již ovládá většinu gramatického systému jazyka, má širokou slovní zásobu (cca 1500 slov aktivně). Je schopen číst běžné texty v neodborných časopisech (se slovníkem) a má slušnou slovní zásobu vztahující se k jeho profesi. Umí některá frázová slovesa, učí se idiomy. Porozumí ději knihy. Jazykem hovoří i s rodilými mluvčími, nemá obavy z používání jazyka.

Velmi pokročilý

Ovládá velmi širokou slovní zásobu jak obecnou, tak ve své profesi. Jazyk užívá pravidelně, buď pracovně nebo v soukromí pro radost. Je schopen sledovat film, divadelní hru a rozumět. Zvládá frázová slovesa, zná řadu idiomů.